Information
Din inkorg

Ditec Tyre Dressing,  25 Liter.

Ditec Tyre Dressing,  25 Liter.
Ditec Tyre Dressing,  25 Liter.
4 101 kr
Exkl. Moms: 3 281 kr
  • Lager: Tillfälligt slut
  • Artikelnr: 44-90-2025
  • Vikt: 28.00kg

Vinyl - Ditec Tyre Dressing är en högkvalitativ däckglans som ger en varaktig ”wetlook”-finish på däcksidor.

Snabbtorkande formula. Kan även användas på svarta plastdetaljer utvändigt. Bra hållbarhet. Lägg på med svamp eller sprayflaska.Farligt gods / UN3295

· Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

· Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra

antändningskällor. Rökning förbjuden.

P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P321 Särskild behandling (se på etiketten).

P331 Framkalla INTE kräkning.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj

huden med vatten [eller duscha].

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj omedelbart med en mjuk vattenstråle eller

ögonspolningsvätska i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det

går lätt. Fortsätt att skölja.

P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

P405 Förvaras inlåst.

P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /

internationella föreskrifter.

Skriv en recension

Logga in or Registera dig för att ge omdöme

Varan kan vara tillfälligt slut eller en beställningsvara. 

Restorders levereras till våra avtalskunder tillsammans med nästa beställning!


frågor? : kundtjanst@careofcars.se