Information
Din inkorg

Ditec Asphalt Remover 5 Liter

Ditec Asphalt Remover 5 Liter
Ditec Asphalt Remover 5 Liter
494 kr
Exkl. Moms: 395 kr
  • Lager: 11
  • Artikelnr: 44-90-1105
  • Vikt: 5.00kg

Ditec kallavfettning asfaltrent 5 Liter 

Ditec Asphalt Remover är en mycket effektiv petroelumbaserad kallavfettning för alla typer av fordon.
Den fungerar lika bra på både våta och torra underlag. Den löser upp snabbt olja, tjära, asfalt, vägsalt och annan smuts.


· Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335-H336 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

· Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra

antändningskällor. Rökning förbjuden.

P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P321 Särskild behandling (se på etiketten).

P331 Framkalla INTE kräkning.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj

huden med vatten [eller duscha].

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj omedelbart med en mjuk vattenstråle eller

ögonspolningsvätska i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det

går lätt. Fortsätt att skölja.

P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

P405 Förvaras inlåst.

P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /

internationella föreskrifter.

Skriv en recension

Logga in or Registera dig för att ge omdöme